Дейност

Дружество "СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ" ЕООД  е вписано в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор от Началник на ДНСК, за което е издадено Удостоверение №РК-0077/21.12.2013год.  за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) със срок на валидност на удостоверението до 21.12.2018год. Неразделна част от удостоверението е заверен списък на екипа от правоспособни лица за извършване на разрешените дейности.

Дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ включват оценяване съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и/или упражняване на строитрелен надзор.

1.)Оценката за съответствие на инвестиционен проект се извършва на базата на сключен договор с възложителя. Експертите, включени в списъка на "Строителен стандарт" ЕООД оценяват съответствието на всички части на инвестиционния проект, които са основание за издаване на разрешение за строеж.

Изготвя се Комплексен доклад, на основание чл. 142, ал. 5 от ЗУТ, проверяващ съответствието на проекта със следните обстоятелства:

- предвижданията на подробния устройствен план;

- правилата и нормативите за устройство на територията;

- изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2 ЗУТ;

- взаимната съгласуваност между частите на проекта;

- пълнота и структурното съответствие на инженерните изчисления;

- изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива;

- други специфични изисквания към определени видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива;

- изискванията на влезли в сила административни актове, които в зависимост от вида и големината на строежа са необходимо условие за разрешаване на строителството по Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за културното наследство или друг специален закон, както и отразяване на мерките и условията от тези актове в проекта;

- изискванията за селективно разделяне на отпадъците, образувани по време на строително - монтажните работи и дейностите по разрушаване с цел осигуряване на последващото им оползотворяване, включително рециклиране и постигане на съответните количествени цели за оползотворяване и рециклиране;

Докладът за оценка на съответствието се подписва от всички квалифицирани лица по съответсните части и от управителя на фирмата.

2.) Упражняване на строителен надзор на строежа, включващо всички видове дейности от началото на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.

Отговорността на строителния надзор, на основание чл. 168, ал. 1 от ЗУТ включва:

- законосъобразно започване на строежа;

- осъществяване на контол относно пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;

- спиране на строежи, които се изпълняват при условията на чл. 224, ал. 1 и чл. 225, ал. 2 и в нарушение на изискванията на чл. 169, ал. 1-3 ЗУТ;

- осъществяване на контрол относно спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

- недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;