Техническа инфраструктура

 

Ремонт на пешеходен мост към Фабрика за шоколадови изделия гр. Своге с местонахождение: улица с ОК 1255-1254, представляваща съществуващ мост, чрез който се осигурява достъп до УПИ № І  - “за НПК Република” от кв. 35 по подробния устройствен план  (ПУП)на гр. Своге, област Софийска, с административен адрес: гр. Своге, ул. „Република“ №31, област Софийска;

 

“Преустройство на бензиностанция и газстанция в бензиностанция, газстанция и метанстанция” с местонахождение:УПИ № І - “за газостанция и бензиностанция”, кв.232 по плана на гр. Костинброд, община Костинброд;

 ФОТОВОЛТАИЧЕН ЕНЕРГИЕН ПАРК в ПИ с идентификатор 75054.151.95 /75054.151.18 и ПИ 75054.151.19, УПИ I-151018, 151019/, местност „Мерата“ по кадастралната карта на гр.Угърчин, община Угърчин, област Ловеч;

 

Обекти ЕЛЕКТРО на „Строителен стандарт“ ЕООД - КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД НА ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРОЕЖА С ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР :

 

1.         „Фотоволтаичен енергиен паркс изходяща АС мощност 3040 кW“ и присъединяване към електроразпределителната мрежа - БКТП и кабелна линия 20кV до ВЕ 20кV „Угърчин“, Местонахождение: УПИ I-151018, 151019 (поз.имот идент. №75054.151.95 по КК), местност „Мерата“ в землището на гр. Угърчин, през имоти общинска собственост (полски пътища) в землището на гр.Угърчин, община Угърчин, област Ловеч;

2.        „Фотоволтаична електроцентрала(ФЕЦ) с мощност 1704.96кWр” и подобекти: МКТП 1 0,4/20кV, 800кVA, МКТП2 0,4/20кV, 800кVA и кабелна линия Ср.Н 20кV (КЛ12) между РУ на МКТП1 и МКТП2“ находящ се в УПИ IX, кв.26 по плана на с. Поп Груево, община Тервел, област Добрич;

3.       “Фотоволтаична електроцентрала(ФЕЦ) с мощност 1209.60кWр” и подобекти: МКТП 3 0,4/20кV, 630кVA, МКТП4 0,4/20кV, 630кVA и кабелна линия Ср.Н 20кV (КЛ34) между РУ на МКТП3 и МКТП4“ находящ се в УПИ X, кв.26 по плана на с. Поп Груево, община Тервел, област Добрич;

4.       “Фотоволтаична електроцентрала(ФЕЦ) с мощност 1075.2кWр” и подобекти: МКТП 5 0,4/20кV, 630кVA, МКТП6 0,4/20кV, 630кVA и кабелна линия Ср.Н 20кV (КЛ56) между РУ на МКТП5 и МКТП6“ находящ се в УПИ VII, кв.25 по плана на с. Поп Груево, община Тервел, област Добрич;

5.        „Кабелни линии Ср.Н. 20кVв УПИ IX, кв.26, УПИ X, кв.26, УПИ VII, кв.25 и УПИ XII, кв.24 и към МКЗРУ1 и МКЗРУ2 в УПИ III-39, кв.24; МКЗРУ1 и МКЗРУ2;Присъединяване на ФЕЦ към ВЕ „Поп Груево“ и нов СРС стълб“; находящ се в УПИ IX, кв.26, УПИ X, кв.26, УПИ VII, кв.25, УПИ XII, кв.24 и УПИ III-39, кв.24 по плана на с.Поп Груево, община Тервел, област Добрич;

6.       Реконструкция на съществуващ В.Е.Л. 20кV „Поп Груево“ от подстанция „Тервел“ дължина - 4910мл;община Тервел, област Добрич;

7.        ФОТОВОЛТАИЧНА ЕЛЕКРОЦЕНТРАЛА(ФЕЦ) с мощност 2000 кW 4бр. МКТП 0,4/20кV, 630кVА, МКЗРУ 20кV 800кVА и кабелна линия Ср.Н. 20кV от МКЗРУ до стълб №32 на ВЕ „Жегларци“, Местонахождение:УПИ ХVII, кв.21 по плана на с.Войниково, община Тервел, област Добрич;

8.       Фотоволтаична електроцентрала“ (ФЕЦ) с мощност 915,84MW” и подобекти: МКТП 7 0,4/20кV, 630кVA, МКТП8 0,4/20кV, 500кVA и кабелна линия Ср.Н 20кV (КЛ78) между РУ на МКТП7 и МКТП8находящ се в УПИ XII, кв.24 по плана на с.Поп Груево, община Тервел, област Добрич

9.       Реконструкция на ВЕЛ 20kV„Жегларци“в участъка от подстанция Тервел до стълб 32 - 2800млобщина Тервел, област Добрич;

10.    Фотоволтаична електроцентралас инсталирана мощност 1443,84 kWp и присъединяване към мрежа СрН“, местонахождение:ПИ 021048 и ПИ 023001, по КВС на землище на с.Малки воден, община Маджарово;

11.    Фотоволтаична електроцентрала“ с мощност 698,740 kWр и подобекти „Нов трафопост“ и „Кабелен ел. провод 20кV - присъединяване“, Местонахождение:УПИ I - 198, кв. 3 по ПУП за с. Поляна, община Рудозем;

12.    Фотоволтаична централа” с мощност 349,68kW, Местонахождение:УПИ І - 35.33, 35.80, местност  “Метилевица” по плана на гр.Чепеларе;

13.    Фотоволтаична електроцентрала и кабел НН 1кV” в м.”Таванчека”, землище на гр.Чепеларе; стационарна фотоволтаична система - 240бр.модула, двуосни слънцеследящи системи - 5бр.; ІІ етап - в ПИ кад.№80371.70.64 – стационарна фотоволтаична система – 360 бр. модула;

14.     „Фотоволтаична електрическа централа“, местонахождение:УПИ I-2081 /ПИ 002081/-за соларна система по плана на с.Хвойна, община Чепеларе

15.    „Фотоволтаична централа“ с мощност 96,6 kWр, местонахождение:УПИ VIII-13, кв.9 по плана на с.Божурлук, община Левски, област Плевен

16.    Фотоволтаична електроцентрала/с мощност 82.32 kWp и застроена площ 504.30кв.м/ и Външно ел. захранване с кабел 1kV /тип САВТ 4х150мм2 с дължина 104м/ от ново главно разпределително ел. табло монтирано в УПИ VII – 271, кв.40 до ново ел. табло „Мерене“, монтирано на сградата на ТП“ЮГ“ с.Землен;

17.     Фотоволтаична система в имот №16020 по плана за земеразделяне на с.Василовци, община Драгоман”, Подобект: Присъединяване към електропреносната мрежа на фотоволтаична система чрез ел. кабел НН в имот 16020 и трафопост в имот №16013 в землището на с. Василовци, община Драгоман, Местонахождение: ПИ 16020 и ПИ 16013 по КВС на с.Василовци, община Драгоман

18.    „ТРИЗА“ ЕООД- „Външно електрозахранване - кабелна  линия 20кV и МКТП 20/0,4/0,230кV с трансформатор 630кVА“ за Административно - производствена и складова сграда с местонахождение: УПИ ХХХIII - „за производствени, складови дейности, обществено и делово обслужване“ (ПСДОДО), кв.80 по плана на с.Гара Елин Пелин, община Елин Пелин;

19.    “РОЛПЛАСТ ГРУП” АД - Кабелен ел.провод 20кV от П/ст “Костинброд” до стълб №20а на ЕП “Антени” 20кV и демонтаж на ЕП “Антени” 20кV  от стълб №16 до стълб №19 и Трафопост (КТП) 20/0,4кV, 1000кVА с трансформатори 1000кVА и 800кVА, трафопост (КТП) 800кVА, 20/0,4кV с трансформатор 800кVАза Производствено – складов комплекс с местонахождение:от ЕП “Антени” в поземлен имот №044101 по местен път №000143 до поземлен имот №026075 в землището на гр.Костинброд;

20.      „ДОМКО“ ЕООД“- ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕС КАБЕЛИ Ср.Н. 20kV за нов КТП, нов КТП 800/20/0.4 с трансформатор 630/20/0.4 за обект: “Търговско – административна сграда “ДОМКО”, УПИ ІІ – “за автосалон, офиси и магазини”, кв.119А по плана на гр.София, м.”Витоша - ВЕЦ Симеоново”, Район “Лозенец” – Столична община, гр.София;

21.      “АРГОГРУП ЕКЗАКТ” ООД ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ Ср.Н. 20kV за нов КТП, нов КТП 2х800/20/0.4с трансформатор 2х630/20/0.4 и кабели НН за жилищен комплекс “Бяла Черква” - Етап 3 УПИ Х-2845,2847,2592,2593,2846, кв.10а, м.в.з.”Косанин дол”, район “Панчарево”, гр.София;

22.     “АРГОГРУП ЕКЗАКТ” ООД - КТП, КАБЕЛИ СР.Н. 20КV И КАБЕЛИ Н.Н. - 0,4 кV ЗА ЗАХРАНВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНА И ОФИС СГРАДАв имот 416,м. “Стария мост”, село Герман;

23.     “СЕЙНТ ГОБЕН ВЕБЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД - Трафопост (КТП)20/0,4кV, 2х800кVА с трансформатори 2х630кVА и кабели СрН 20кV за завод за сухи строителни смески и пастообразни мазилкис местонахождение: от ЕП “Антени” в поземлен имот №044101 по местен път №000143 до поземлен имот №034041 в землището на гр.Костинброд;

24.    „КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ“ АД-  Външно електрозахранване - Кабели Ср.Н. 20кV, нов трафопост /ТП/, преустройство на съществуващ трафопост /ТП/ и оборудване на изводна килия в него”; местонахождение: УПИ № І-“за НПК Република” - имот пл. №42, кв.35по подробния устройствен план /ПУП/ на гр.Своге, Софийска област;

25.    „СОФИЙСКА ВОДА“ АД- Изграждане на компенсатор на фактора на мощността в подстанция 110/6kV „Кубратово на територията на  СПСОВ “Кубратово“ с местонахождение: ПИ № 000108, кв. „Бенковски“, представляващ ПИ с идентификатор 68134.519.15 по ККиКР на  Район „Сердика“ – Столична община;

26.    “КЕНАР” ЕООД - ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА МАГАЗИН И ПОДГОТВИТЕЛЕН ЦЕХ ЗА ПОЛУФАБРИКАТИ И САЛАТИ “КЕНАР”, п-л ІІ, кв.45, гр. София, бул. “Д. Петков”, р-н Илинден;

27.    „НЮ ОЙЛ“ ООД- ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ с кабелна линия Ср. Н. 20kV за нов МКТП и нов МКТП 20/0,4/0,231 kV - 2х630 kVA с местонахождение: УПИ  ІV - 2482, кв. 230a  по плана на гр. Костинброд, община Костинброд

28.    МКТП – 800 кVА И КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ СР.Н. 20кV,  бул. “Цар Борис ІІІ” – източен    локал, район “Витоша” – Столична община;

29.    ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ: КТП 20/630 (800) КVA И КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20КVкъм обект: СКЛАДОВА БАЗА И ОФИСИна бул. “Европа”, ПИ пл. № 1863 /идентичен с ПИ пл. № 1773, кв.4, м. “бул. Баба Парашкева” по плана на  гр. София, бул. “Европа”, район ,,Люлин”;

30.    НОВ КТП – 630 КVА И КАБЕЛИ 20 кVкъм обект: Еднофамилни жилищни сградив  УПИ VІ и VІІ, кв.147, гр. София, в.з. “Драгалевци – стадиона”;

31.    ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ С КАБЕЛИ Н.Н. НА ЖИЛИЩНА СГРАДАул. “Промишлена”, ж.к. “Овча купел 2”, р-н Овча купел – Столична община;

32.    “ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОНСЕРВИ”, гр. Костинброд, стопански двор “Шияковци”;

33.    “ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РАЗФАСОВКИ, ПОЛУФАБРИКАТИ И ЯСТИЯ ОТ ПИЛЕШКО МЕСО”, УПИ ІХ-898, кв.1 м. “Кравеферма д-р Пашов” по плана на с. Чепинци, район Нови Искър;

34.    “МАЧТОВ ТРАФОПОСТ 160 КVA И ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ 20КV”към обект:“Комбинирана производствена сграда – леарна и каменоделна” в поземлен имот  м. “Торище”,   с. Заноге, община Своге, област Софийска;

35.    “ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ НА МАНДРА И МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ”в парцел № ІІІ-337, квартал № 57 по плана на с. Антон, община Антон, ул. “Маршал Бирюзов” № 30;

36.    МКТП – 800 КVА И КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ СР.Н. 20КVбул. “Цар Борис ІІІ” – източен локал, р-н “Витоша”;

37.    НОВ КТП – 630 КVА И КАБЕЛИ 20 КVкъм обект: Еднофамилни жилищни сгради в УПИ VІ и VІІ, кв.147, гр. София, в.з. “Драгалевци – стадиона”;

38.    ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ- КТП 630 КVA, 20/0,4 kV  И КАБЕЛИ  СР.Н. -  20 kV ЗА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ; местонахождение: УПИ ХІV-650 и УПИ ХХІV-650, кв. № 4 по плана на гр. София, местност “Люлин-Център”, ж.к. “Люлин”, бул. “Джавахарвал Неру” и ул. 397, район “Люлин”.

39.    КАБЕЛИ Ср.Н. 10 kVза нов ТП, нов ТП 800kVA/10/0.4kVс трансформатор 800/10/0.4 и кабели НН 1kVза жилищна сграда с магазин за промишлени стоки, кафе – аперитив, офиси и гаражис местонахождение: УПИ ХХІІІ - 8,9, кв. 130, местност “Зона Б-4” по плана на гр. София, район “Възраждане”, ул. “Овче поле” № 156 ;

40.    Кабели Ср.Н.10кV, трафопост 630кVА (800кVА), 10/0,4кV и кабели Н.Н.1кVза жилищна сграда с магазини и подземни гаражи; Местонахождение: УПИ VІ-2,3,22,23, кв.223 по плана на гр.София, местност “Пробив бул.Пенчо Славейков”, район “Възраждане” – Столична община;

41.    ВЪНШНО ел. захранване  с кабели Ср.Н за нов КТП, нов  КТП 20/0.4/0.231kVА с трансформатор  630kVAза обект: КОННА БАЗА– гр.Божурище, подобект ”Конюшня”с местонахождение: УПИ V-122 “за отдих, спорт и обществено хранене”, кв.31 по плана на гр. Божурище, област Софийска;

42.    ВЪНШНО ел. захранване - кабелна линия Ср.Н. 20кV и КТП 20/0,4/0,231кV, 2х800кVАза “Фабрика за производство на полистиролови чинийки” с местонахождение: поземлен имот №322002 в землището на с. Голяновци, община Костинброд;

43.    “ВЪНШНО ел. захранване 20кV и МТП 20/0,4/0,231кV-160кVАза три броя жилищни сгради с местонахождение: поземлен имот №320083 в землището на с. Голяновци, община Костинброд;

44.    ВЪНШНО електро захранване кабели Ср.Н., нов трафопост, кабели Н.Н. за жилищна сградас местонахождение: УПИ ІІІ-14,15, кв.№34 по плана на гр. София, община “Оборище”, м. ГГЦ-Зона Г-14;

45.    Външно ел. захранване с кабели Ср.Н. 20kV за нов БКТП, нов БКТП1х800kVA, 20/0,4kV  и кабели Н.Н. 1kVА за Жилищна сграда в УПИ  І - 1226, кв. 127, местност „Кръстова вада” по плана на гр. София, район “Лозенец” – Столична община;

46.    Външно ел. захранванеза еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIII – 418, кв. 1, местност „Мала Кория“ по плана на гр. София, нов БКТП 800kVA, кабели Ср.Н. 20kV и кабели Н.Н. 1kV;

47.    Външно електрозахранване – кабелна линия Ср. Н. 20kV, МТТ 100 kVA; 20/0,4kV за УПИ VIІ – 2462 „складово стопанство“, кв. 230 по плана на гр. Костинброд – Промишлена зона;

48.    ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕс кабели  Ср.Н. 20kV за нов МКТП и нов МКТП 1 х 1000kVA, 20/0.4kV Местонахождение: ПИ (поземлен имот) 38558.11.444, местност „Попска река - 4“ по плана на гр. Копривщица, община Копривщица

49.    Външно електрозахранванес кабели Ср. Н. 20kV за нов трафопост, нов ТП 1х800kVA, 20/0.4kV, кабели Н.Н. 1kV за жилищни сгради в УПИ III – 1435, VII – 1435, 1551, VI – 1551, кв. 134, местност „Кръстова вада“ по плана на гр. София, район „Лозенец“ – Столична община

50.    Външно електрозахранванес кабели НН на еднофамилна къща тип „А“ от селище „Панорама“ и монтаж на нов КРШ-6 Местонахождение:  УПИ ХХХ-49013, кв. 64 от рег. план на местност с. Иваняне, одобрен с решение 37/08.12.2011г., ПИ с идентификатор 32216.2371.13 по КККР, одобрени със Заповед РД-18-12/27.01.2012г. на Изпълнителния директор на АГКК

51.    Външно електрозахранване- кабелна линия СрН - 20кV и МКТП 20/0,4кV/0,231кVА; Местонахождение: ПИ №069041, ПИ №000504, ПИ №000502 и ПИ №068017 в землището на с.Петърч, община Костинброд;


 

 

І. КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД НА ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРОЕЖА СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:


ВОДОПРОВОДИ И КАНАЛИЗАЦИЯ

 1.  БК Минерални води Банкя ЕООД - Противопожарен подземен резервоар към съществуваща сграда в УПИ Х – 2486, кв. 34, местност кв. Изгрев, район „Банкя“ – Столична община
 2. КОКА КОЛА ХБК БЪЛГАРИЯ АД - Нов противопожарен резервоар в ПИ №4498 по КК на гр. Костинброд;
 3. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ø110 и Ø90 ПЕВП - връзка ф200 южна лента на бул. Цариградско шосе, през ОТ8, ОТ42, ОТ44, ОТ91, ОТ96, ОТ67, ОТ118, ОТ117, ОТ116 до ОТ115” до УПИ II – 173, кв.16, м. “Врана – Лозен – Триъгълника”;
 4. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ø110 ПЕВП” от О.К. ул. “ Чемшир” през о.т. 464А , о.к.461, о.т. 453, о.т. 468, о.т. 438 до о.т. 457 към обект: Жилищни сгради п-л II – 959, 1709, 960, 1178 кв. 144 м. “ Кръстова вада – Драгалевци – обслужващи обекти на околовръстен път “;

 5. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД - Ø160 мм ПЕВП ПО УЛ. “ПАТРИАРХ ГЕРМАН” от кръстовището с ул. “Хан Крум” до СВО за п.и. № 416;

 6. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ø110 ПЕВП, местност ”Новините” в землището на с.Гурмазово, община Божурище;

 7. УЛИЧЕН КАНАЛ Ø600 ПЕ ПО УЛ. “РОДОПСКИ ИЗВОР” от о.т.131 до о.т.109, ул. “Родопски извор”, м. “Манастирски ливади - запад” по плана на гр. София, район “Витоша” - СО;

 8. ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧЕН КАНАЛ с Ø315 РЕ ”, ПО УЛ. “ЙОРДАН СТУБЕЛ” от о.т.213 до о.т.388, пред УПИ I–654, квартал 53, местност “Витоша - ВЕЦ Симеоново”, по плана на гр. София район “Лозенец”;

 9. ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД с диаметър Ф160 ПЕВП” с местонахождение: по улица “Йордан Стубел” от О.Т.213 до О.Т.388, пред УПИ І-654, квартал 53, местност “Витоша ВЕЦ Симеоново” по плана на гр.София, район “Лозенец”

 

БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗОСТАНЦИИ

 1.  ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГАЗОСТАНЦИЯ И БЕНЗИНОСТАНЦИЯ”, УПИ ХV – за газостанция и бензиностанция,кв.229 по плана на гр.Костинброд , община Костинброд – “ЛУК ОЙЛ България”;
 2. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ С ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА в УПИ VІІІ, кв. 21, м. НПЗ “Средец”, район “Красна поляна” - гр. София с възложител “ШЕЛ България” ЕАД;

 3. БЕНЗИНОСТАНЦИЯ С ДВЕ БЕНЗИНОКОЛОНКИ, ГАЗОСТАНЦИЯ С ЕДНА КОЛОНКА И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”, бул. “Т. Александров” и бул. “К. Величков”, п-л с площ 1800 м2 с търговски обект – РЗП – 280 м2, козирка;

 4. МОДУЛНА ГАЗОСТАНЦИЯ, ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА И ОГРАДА”, находяща се в поз. имот пл.№1116 по плана на гр. София, м. “Южна тангента”, р-н Люлин, п-л с площ 2900 м2 с обслужваща сграда, козирка, ограда;

 5. Преустройство на бензиностанция и газстанция в бензиностанция, газстанция и метанстанция”, местонахождение: УПИ № І - “за газостанция и бензиностанция”, кв.232 по плана на гр. Костинброд, община Костинброд - “Метан Маркет” ООД;


ГАЗИФИКАЦИЯ

 1.  ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА “КОСТИНБРОД” - ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА ЗОНА “С” – дължина на трасето – 23 км;
 2. ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА “КОСТИНБРОД” - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ДО С. ПЕТЪРЧ;

 3. ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА “КОСТИНБРОД” - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ДО С. ГОЛЯНОВЦИ;

 4. ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА “КОСТИНБРОД” - ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА В С. ГОЛЯНОВЦИ;

 5. ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА “КОСТИНБРОД” - ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА В С. ПЕТЪРЧ;

 6. Газификация на гр.Костинброд - Подобект: “Отклонение от газоснабдителната мрежа за захранване с природен газ на Метанстанция и бензиностанция”, местонахождение: УПИ №І-“за газостанция и бензиностанция”, кв.232 по плана на гр.Костинброд;ІІ. УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

ВОДОПРОВОДИ, КАНАЛИЗАЦИЯ И УЛИЦИ

 1.  “ИЗГРАЖДАНЕ НА ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА в гр. Копривщица;
 2. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА в гр. Божурище;

 3. КАНАЛИЗАЦИЯ НА КВ. “МАКСИМ ГОРКИ” гр.Божурище, община Божурище, Софийска област

 4. МАГИСТРАЛНИ ВОДОПРОВОДИ И ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ В ‘’ПРОИЗВОДСТВЕНА ЗОНА КОСТИНБРОД’’ - поземлени имоти № 233039 – път ІІ клас, № 000143 – местен път и № 000062 и № 000025 полски пътища в землището на гр. Костинброд

 5. УЛИЧНА ДЪЖДОВНА КАНАЛИЗАЦИЯ И УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД по обслужващи пътища № 1 и № 2 с местонахождение: отклонение от полски път № 000062 за база “Билборд”, местност “Падината”, землище на гр. Костинброд

 6. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ø110 и Ø90 ПЕВП - връзка ф200 южна лента на бул. Цариградско шосе, през ОТ8, ОТ42, ОТ44, ОТ91, ОТ96, ОТ67, ОТ118, ОТ117, ОТ116 до ОТ115” до УПИ II – 173, кв.16, м. “Врана – Лозен – Триъгълника”;

 7. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ø110 ПЕВП” от О.К. ул. “ Чемшир” през о.т. 464А , о.к.461, о.т. 453, о.т. 468, о.т. 438 до о.т. 457 към обект: Жилищни сгради п-л II – 959, 1709, 960, 1178 кв. 144 м. “ Кръстова вада – Драгалевци – обслужващи обекти на околовръстен път “;

 8. ВОДОПРОВОД Ø110 ПЕВП” от съществуващ водопровод ф 150/ч/ по улица през о.т. 87;92;75 до СВО за обекта;

 9. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ø160 ПЕВП ПО УЛ. “СВ. КИПРИЯН” с връзка от съществуващ водопровод ф350мм в зоната на о.т. 87 /до бл.211/ до о.т. 91 /до бл.209а/, “Младост 2” - І етап строителство, водопровод - 182м;

 10. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД - Ø160 мм ПЕВП ПО УЛ. “ПАТРИАРХ ГЕРМАН” от кръстовището с ул. “Хан Крум” до СВО за п.и. № 416;

 11. УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД Ø110 ПЕВП, местност ”Новините” в землището на с.Гурмазово, община Божурище;

 12. ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧЕН ВОДОПРОВОД с диаметър Ф160 ПЕВП” с местонахождение: по улица “Йордан Стубел” от О.Т.213 до О.Т.388, пред УПИ І-654, квартал 53, местност “Витоша ВЕЦ Симеоново” по плана на гр.София, район “Лозенец”

 13. УЛИЧЕН КАНАЛ Ø600 ПЕ ПО УЛ. “РОДОПСКИ ИЗВОР” от о.т.131 до о.т.109, ул. “Родопски извор”, м. “Манастирски ливади - запад” по плана на гр. София, район “Витоша” - СО;

 14. Реконструкция /изграждане/ на улична канализация от о.т.283 през о.т.284 по инженерната полоса през УПИ І, кв.170 до заустването при о.т.372 по ул.”Златовръх”, местонахождение: от о.т. 283 през о.т. 284 по инженерната полоса през УПИ І, кв.170, м. “Лозенец” - ІІІ ч.

 15. ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЧЕН КАНАЛ с Ø315 РЕ ”, ПО УЛ. “ЙОРДАН СТУБЕЛ” от о.т.213 до о.т.388, пред УПИ I–654, квартал 53, местност “Витоша - ВЕЦ Симеоново”, по плана на гр. София район “Лозенец”;

 16. Уличен канал РЕ ф 315 L=56.40м по улица „Брезов рид” от съществуващ уличен канал по улица „Маестро Кънев” до СКО за УПИ VIII 1057, местонахождение: ул. „Брезов рид”, кв. 13, местност „Овча Купел” по плана на гр. София;

 17. КАНАЛИЗАЦИОНЕН КОЛЕКТОР за отпадни води на Млекопреработвателно предприятие на “ЕФ БИ ТИ” АД в УПИ II-3591,3593, кв. 239 по плана на гр. Костинброд, Стопански двор І р-н гр. Костинброд,имоти №№ 000102, 000085, 000087 (пътища) и общински път в землище на гр. Костинброд;

 18. УЛИЦА ОТ О.Т. 654А ДО О.Т. 651 ”, УПИ ІІ - за автосалон, офиси и магазин, кв.119а, м.” Витоша - ВЕЦ Симеоново” по плана на гр.София, район “Лозенец”;

 19. ИЗГРАЖДАНЕ НА УЛИЦА между о.т.74а, 75а, 76а и о.т.76 между кв.39 и кв.10а в обхвата на ИПР за УПИ Х в.з.”Косанин дол ”, район ”Панчарево, гр.София

 20. Обслужващи пътища № 1 и № 2 и път за база “Билборд” от т. 28 до т. 63 с местонахождение: полски път № 000062 и отклонение към имот № 50 на фирма “Билборд” АД в землището на гр. Костинброд

 21. Улица от О.Т. 654А до О.Т. 651 ” с Местонахождение: УПИ ІІ - за автосалон, офиси и магазин, кв.119а, м.” Витоша - ВЕЦ Симеоново” по плана на гр.София, район “Лозенец”;БЕНЗИНОСТАНЦИИ И ГАЗОСТАНЦИИ

 1.  “БЕНЗИНОСТАНЦИЯ С ДВЕ БЕНЗИНОКОЛОНКИ, ГАЗОСТАНЦИЯ С ЕДНА КОЛОНКА И ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ”, бул. “Т. Александров” и бул. “К. Величков”, п-л с площ 1800 м2 с търговски обект – РЗП – 280 м2, козирка;
 2. МОДУЛНА ГАЗОСТАНЦИЯ, ОБСЛУЖВАЩА СГРАДА И ОГРАДА”, находяща се в поз. имот пл.№1116 по плана на гр. София, м. “Южна тангента”, р-н Люлин, п-л с площ 2900 м2 с обслужваща сграда, козирка, ограда;

 3. ГАЗОСТАНЦИЯ “СВЕТЛОЦВЕТ”, им. пл. № 695 – бивш стопански двор, кв. Долни Бограв, р-н Кремиковци, п-л с площ 3048 м2;

 4. 82.БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗОСТАНЦИЯ ДЕЙЗИ-ГАЗ“, находяща се в кв. 221, гр. Костинброд, ул. “Ломско шосе”, п-л с площ 1018 м2 с обслужваща сграда, козирка, ажурна ограда;

 5. Преустройство на бензиностанция и газстанция в бензиностанция, газстанция и метанстанция”, местонахождение: УПИ № І - “за газостанция и бензиностанция”, кв.232 по плана на гр. Костинброд, община Костинброд - “Метан Маркет” ООД;

 6. ПУНКТ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ С ДИЗЕЛОВО ГОРИВО”, УПИ І-751, кв.8 по плана на с. Антон, община Антон, област Софийска, РЗП – 327 м2;

 7. МОДУЛНА ГАЗОСТАНЦИЯ, ОФИС-КАСА И ОГРАДА”, гр. София, бул. “Цв. Лазаров”, р-н Слатина, п-л с площ 452 м2;

 8. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА БЕНЗИНОСТАНЦИЯ В БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И ГАЗСТАНЦИЯ И ПЪЛНАЧНО ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ БУТИЛКИ” в УПИ I -“Бензиностанция и газостанция”; кв.232 по плана на гр.Костинброд, община Костинброд;

 9. ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ГАЗОСТАНЦИЯ И БЕНЗИНОСТАНЦИЯ”, УПИ ХV – за газостанция и бензиностанция,кв.229 по плана на гр.Костинброд , община Костинброд – “ЛУК ОЙЛ България”;

 

ГАЗИФИКАЦИЯ

 1.  ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА “КОСТИНБРОД” - ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА ЗОНА “С” – дължина на трасето – 23 км;
 2. ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА “КОСТИНБРОД” - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ДО С. ПЕТЪРЧ;

 3. ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА “КОСТИНБРОД” - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ДО С. ГОЛЯНОВЦИ;

 4. ГАЗИФИКАЦИЯ НА ОБЩИНА “КОСТИНБРОД” - ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА В С. ГОЛЯНОВЦИ;

 5. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ЗА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ ІІ-ри етап от т.32 до т.39 до т.62 до т.63 до т.69, УПИ І-училище, кв. 40, по общински улици о.т. 255 до о.т. 228 - ул. “Възход”, ул. “Л. Каравелов” - о.т. 228 до о.т.224, ул. “Обединена”, ул. “Септемврийче”, о.т.42, гр. Костинброд, община Костинброд – с обща дължина 2380м.;

 6. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ЗА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ - ІІІ-ти етап от т.46 до т.52 по ул. “Юрий Гагарин” от о.т. 210 до о.т. 90; по общински улици гр. Костинброд, община Костинброд, ул. “Юрий Гагарин”, училище ІІІ-ти район Костинброд - с обща дължина 450м;

 7. РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ЗА ОБЩИНСКИ ОБЕКТИ - IV-ти етап, от т.6 по ул. “Г.С.Раковски”, ул. “Детелина”, ул. “Охрид” - Общинска административна сграда, и от т.11 по ул. “Д. Дебелянов”;

 8. ГАЗИФИКАЦИЯ НА ГР. КОСТИНБРОД; - РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ЗА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА по ул. “Славянска” ;

 9. ГАЗИФИКАЦИЯ НА ГР. КОСТИНБРОД РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН ГАЗОПРОВОД ЗА РВМС”; УПИ ХХІV, кв.221, ул. “Ломско шосе” № 22 по плана на гр. Костинброд;

 10. ПРОМИШЛЕНА ГАЗОВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА “АСФАЛТОВА БАЗА”, гр. Костинброд;

 11. Газификация на гр.Костинброд - Подобект: “Отклонение от газоснабдителната мрежа за захранване с природен газ на Метанстанция и бензиностанция”, местонахождение: УПИ №І-“за газостанция и бензиностанция”, кв.232 по плана на гр.Костинброд;