Услуги

  • управление на проекти - консултантски услуги, относно съдействие и изясняване на законовите процедури за реализиране на инвестиционно намерение; изпълняване на предварителни проучвания относно инвестиционно намерение, подготовка на проектантския процес и координация на строителния  процес до въвеждането на строежа в експлоатация, включително контрол на количествата, качеството и съответствието на изпълняваните строителни и монтажни работи и влаганите материали с договорите за изпълнение на строителството;
  • съгласуване на проектната документация с изискващите се инстанции и контролни органи, сключване на предварителни и окончателни договори с експлоатационните дружества;
  • изготвяне на документация относно необходимостта от провеждането на различни процедури по реда на Закона за опазване на околната среда;
  • извършване на оценка съответствие на инвестиционните проекти  със съществените изисквания към строежите, съгласно чл. 142, ал. 6 от Закона за устройство на територията и съставяне на комплексен доклад, представляващ основание за издаване на разрешение за строеж на съответния обект;
  • съставяне на доклад за оценка съответствие за енергийна ефективност и сертифициране на сгради, съгласно чл. 23, ал. 2 от Закона за енергийна ефективност;
  • упражняване на строителен надзор, включващо всички видове дейности относно документиране на обстоятелствата, свързани със строежа, като предаване и приемане на строителната площадка, строителни и монтажни работи подлежащи на закриване и др.; съставяне на всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно изискванията на Наредба №3;;
  • упражняване на инвеститорски контрол;
  • изпълняване функциите на координатор по безопасност и здраве в строителството;
  • изготвяне на технически паспорт  на строеж;
  • изготвяне на енергиен сертификат на строеж;