За нас

Строителен Стандарт – ЕООД, има дългогодишен опит в извършване на оценки за съответствие на инвестиционни проекти със съществените изисквания към строежа и упражняване строителен надзор с следните сфери на стопанският живот : жилищни сгради, производствени предприятия, обществено – обслужващи сгради, eлектропроводи от 10 kV до 20 kV и трансформатори от 100 до 1000 kVА, главни клонове на водоснабдителни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии, канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии до пречиствателна станция за отпадни води и канализационни колектори за заустване във водоприемник, пречиствателни станции за отпадни води, топлоснабдителни мрежи и съоръженията към тях в урбанизирани територии, разпределителни газопроводи от газоразпределителните станции до газоразпределителните пунктове и газоразпределителни табла.

Съгласно правомощията дадени на консултантските фирми от Закона за устройство на територията, консултантът въз основа на писмен договор с възложителя има право да извършва:

 • оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежа;

 • упражняване на строителен надзор;

 • изпълняване на прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес и координация на строителния процес до въвеждането на строежа в експлоатация.

 • технически и енергийни паспорти на строежи

Всички части на инвестиционните проекти, които са основание за издаване на разрешение за строеж, се оценяват за съответствието им със съществените изисквания към строежите.

Оценката обхваща проверка за съответствие с предвижданията на подробния устройствен план; правилата и нормативите за устройство на територията; изискванията по чл. 169 ал. 1 и ал. 2 от Закона за устройство на територията. Това са съществените изисквания, свързани с носимоспособността, механично съпротивление устойчивост и дълготрайност на строителната конструкция и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания; безопасност при пожар; хигиена, опазване на здравето и живота на хората; безопасна експлоатация; защита от шум и опазване на околната среда; енергийна ефективност; за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

Упражняването на строителен надзор е дейността свързана с отговорностите за законосъобразно започване на строежа; пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнение на строежите съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията по чл. 169, ал. 1 и 2; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; годността на строежа за въвеждане в експлоатация; оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания; оценка за енергийна ефективност.

Експертите по отделните специалности, имащи отношение с изпълнението на определен вид строително монтажни работи, посещават строежа, надзирават изпълнението на строително монтажните работи, съгласно одобрения проект и условията в Разрешението за строеж.

След завършване на определен етап от строително монтажните работи, изпълнението им се документира, като се съставя необходимия протокол съгласно изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Строителен стандарт” – ЕООД, разполага с необходимите висококвалифицирани специалисти за упражняване на строителен надзор за всички видове строежи в това число влизат четири души хабилитирани лица - един професор и трима доценти кандидати на техническите науки.

Съгласно списъка към 30.01.2009г. правоспособните лица от различните специалности, назначени по трудов или граждански договор, неразделна част от лиценз № ЛК – 000028/18.05.2004 г. за упражняване дейностите оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор за строежите по отделните категории на чл. 137, ал.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ са петдесет и шест души.

 • архитекти – четири души;

 • строителни инженери – промишлено и гражданско строителство - тринадесет броя;

 • строителни инженери – водопровод и канализация – четири броя;

 • строителен инженер – В К профил пречистване на водите;

 • строителни инженери - пътно строителство – трима души;

 • геодезия, фотограметрия и картография;

 • инженер геолог хидрогеолог;

 • електроинженер – електрически централи и мрежи;

 • електроинженер – автоматизация на производството;

 • електроинженер – електрически машини и апарати;

 • електроинженер – далекосъобщителна техника;

 • електроинженер – радиотехника;

 • електроинженер – електронна техника;

 • машинен инженер – промишлена топлотехника – двама души;

 • машинен инженер – технология на машиностроенето;

 • инженер металург;

 • инженер химик – двама души;

 • инженер – технология и комплексна механизация на разработване на нефтени и газови находища;

 • минен инженер;

 • технология на разстителните мазнини и етерични масла;

 • технология на млякото и млечните продукти;

 • технология на цвекловата захар и захарните изделия;

 • технология на месото, рибата и яйцата;

 • текстилна техника;

 • лекар, специалност хигиена на труда;

 • инженер по противопожарна техника и безопасност – трима души;

 • икономика и управление на природоползването, опазване и възпроизводство на обкръжаващата среда;

 • юрист;

 •  

СТРОИТЕЛЕН СТАНДАРТ” ЕООД, разполага с офис намиращ се на бул. “Стефан Стамболов” № 30 ет. 2, състоящ се от пет работни помещения, помещение за фирмен архив, приемна.

Местоположението на офиса предполага бърз достъп до всички държавни и общински ведомствата имащи отношение с изпълнението на дейността на фирмата за всички видови строежи независимо от категорията съгласно чл. 137 ал.1 ЗУТ.