Производствени сгради

 

АДМИНИСТРАТИВНО-СКЛАДОВА СГРАДА И БЕЗВРЕДНО ПРОИЗВОДСТВО – СГЛОБЯВАНЕ НА ИГРАЛНИ АВТОМАТИ, УПИ II – 173, квартал №16, по плана на гр. София, район “Панчарево”, м. “Врана – Лозен – Триъгълника” – РЗП – 4000м2
ОФИС СГРАДА И РАБОТИЛНИЦА ЗА ТЕРМОФОРМУВАНЕ И КАФЕ, местонахождение: УПИ І, кв.№7 по плана на гр. София, район “Връбница” - СО, Производствено - складова зона с. Мрамор;

НОВА ЛИНИЯ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШОКОЛАДОВА МАСА ВЪВ ФШИ- Своге ЗП=45.68кв.м.; РЗП=156.82кв.м.” с местонахождение: УПИ I-„за НПК „Република” от кв. 35 по подробния устройствен план /ПУП/ на гр. Своге, област Софийска;

ЕТАП 1 - ЦЕХ ЗА СТЪКЛО, СКЛАД И БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ с местонахождение: имот № 026075,  в землището на гр. Костинброд, Община Костинброд;

Първи етап: “ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА” /включваща една производствена линия, помещение за монтиране на втора производствена линия и помпена станция/ и втори етап: “СКЛАДОВА СГРАДА” /включваща складове за суровини, опаковъчни материали и готова продукция/ от строеж: “ПРИСТРОЙКА ЗА НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА  ЛИНИЯ ВЪВ ФШИ СВОГЕ” с местонахождение:УПИ № І -“за НПК Република”, кв.35 по планана гр. Своге, община Своге, област Софийска;

ЗАВОД ЗА ПРЕРАБОТКА НА БАТЕРИИ НА „ЕЛ БАТ“ АД с местонахождение:УПИ I, кв121, местност „Съръмеше“ в землището на гр.Долна баня, община Долна баня, Софийска област;

“СКЛАДОВО - ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА С АДМИНИСТРАТИВНА ЧАСТ, КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА, ЕЛЕКТРО - И ЖЕЛ. РАБОТИЛНИЦА” с местонахождение: УПИ VІІ - 849, кв. 46а по плана на гр. София, район “Панчарево” - с. Герман, местност “Среден път”    ( поземлен имот с идентификатор 14831.6535.849);

 

“ЛОГИСТИЧЕН ЦЕНТЪР -2” с местонахождение: УПИ ХІІ – 1447, кв. №5 по плана на гр. София, район „Надежда” – Столична община, местност НПЗ „Военна рампа”                                                              

ВИНАРСКА ИЗБА с местонахождение: УПИ IV-502, кв. 49 по плана на с. Неговановци, община Ново село, област Видин;

 „ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ДЪРВЕНИ ПЕЛЕТИ, ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРИСТРОЙКА НА СЪЩЕСТВУВАЩА СЕЛСКОСТОПАНСКА СГРАДА В СКЛАД ЗА ПЕЛЕТИ И БИТОВИ ПОМЕЩЕНИЯ“ с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 38558.11.499, местност “Попска река - 4”,землище на гр. Копривщица, Община Копривщица, Област Софийска;
 КОЗЕФЕРМА  с подобекти: Три нови обора А, ВиD; Преустройство на съществуваща стопанска сграда в обор за кози – С; Доилна зала - Е с местонахождение: ПИ (поземлен имот) с идентификатор 38558.11.444, местност „Попска река - 4“ по плана на гр. Копривщица, община Копривщица;
 I-ви етап: “Производствено складова сграда за метални палети, административно - битова част, площадков газопровод и външно ВиК“ с местонахождение:  ПИ с идентификатор 48489.2.534 по КККР на гр. Монтана, местност „Гламата“, Община Монтана; 
 „Административно - производствена и складова сграда с паркинг“ с местонахождение: УПИ ХХХIII- „за производствени, складови дейности, обществено и делово обслужване“ (ПСДОДО), кв.80 по плана на с.Гара Елин Пелин, община Елин Пелин;

 

І. КОМПЛЕКСЕН ДОКЛАД НА ОЦЕНКАТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА СТРОЕЖА СЪС СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ:

 1. КЕНАР” ЕООД - ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САЛАТИ, ГОТОВИ ХРАНИ И КОНСЕРВИ” в землището на с.Опицвет, м.”Блато”, община “Костинброд”, област Софийска – застроена площ 12 000м2;
 2. РОЛПЛАСТ ГРУП” АД – “ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВ КОМПЛЕКС”, местонахождение: имот 026075 в землището на гр.Костинброд – застроена площ 43 000 м2;
 3. "ЛЕМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД - Преустройство и смяна на предназначението на част от обект „ЗММ – Лого център 1“ в производствени помещения за приборостроене на „ЛЕМ България“ ЕООД в УПИ ХII – 1447 , кв. 5 по плана на гр.София, местност “НПЗ Военна рампа – Запад”, район „Надежда” – Столична община - РЗП 4536 м2;

 4. КЕНАР” ЕООД – НАВЕС И СКЛАД ХЛАДИЛЕН, УПИ ІІ, кв. 45, район “Илинден”, м. “Банишора – зона В - 17” , София; Подобект : Навес и склад хладилен ЗП - 1000 м2;
 5. КЕНАР” ЕООД - ПОДГОТВИТЕЛЕН ЦЕХ ЗА САЛАТИ И ПОЛУФАБРИКАТИ ЗА САЛАТИ, п-л ІІ, кв.45, гр. София, бул. “Д. Петков”, р-н Илинден, ЗП - 1720 м2;
 6. САНИТЕКС ПЕЙПЪР ПРОДУКТС” ООД - ФАБРИКА ЗА МАЛОГРАМАЖНА ХАРТИЯ, гр. Костинброд, ул. “Ломско шосе” № 1 “В – 8000м2”;
 7. ВИКТОРИЯ – М” - ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО, гр. Костинброд с подобекти: Производствена сграда; Подпорна стена; КТП; Гараж за два товарни автомобила; КПП; Площадково охранително осветление;
 8. КОКА - КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД - НОВА ТОВАРНА ЗОНА ii ЕТАП, НОВА ОФИС БИТОВА ЗОНА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАщ СКЛАД КЪМ НОВ БУТИЛИРАЩ ЗАВОД ЗА БЕЗАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И НАТУРАЛНИ СОКОВЕ в поземлен имот № 066026 в землището на с.Шияковци, местност “Говедарника”, община Костинброд, област Софийска;
 9. КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ” АД - Пристройка за нова производствена линия във Фабрика за шоколадови изделия, гр. Своге /подобект: производствена сграда и складова сграда/ с местонахождение: УПИ І - за НПК “Република” – имот пл. № 42 от кв. 35 по подробния устройствен план /ПУП/ на гр. Своге, Софийска област
 10. КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ” АД - Стоманобетонна площадка за поставяне на метални съдове с шоколадова маса във “Фабрика за шоколадови изделия “ с местонахождение: УПИ І - за НПК “Република” – имот пл. № 42 от кв. 35 по подробния устройствен план /ПУП/ на гр. Своге, Софийска област
 11. УНИТРЕЙД – БГ” ООД - ЦЕХ за третиране /сортиране, сепариране и балиране/ на картонени, хартиени, пластмасови и метални отпадъци с пропуск, кантар и битови с местонахождение: УПИ І - 015169, кв.13 по плана на кв. ”Девети септември”, гр.Божурище, Област Софийска
 12. РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА СВИНЕФЕРМА в ПИ № 000447 и № 034096 в землищата на с. Опицвет и с. Петърч, Община Костинброд – РЗП – 12 000м2 с подобекти: Сграда заплождане + нерези; Сграда – доказана бременност; Сграда опрасване; Сграда подрастващи; Сграда - угояване - а; Сграда - угояване - б; Външни връзки – ситуация, площадкова мрежа кабели 1kV; площадкови ВК мрежи.
 13. ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБЛИЦОВКА НА ПРОФИЛИ И СКЛАДОВА БАЗА, УПИ V - 239,240, 725, кв. 2, м.”Слатина - север”, гр. София;
 14. ДЯДО ЛИБЕН” ООД - МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ – гр. Копривщица, парцел ІV, кв. 102;
 15. ДЯДО ЛИБЕН” ООД – СКЛАД на един етаж със сутерен – гр. Копривщица, парцел ІV, кв. 102;
 16. ОЛИНЕЗА” ООД - СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ, местонахождение: УПИ ХХІХ-3467, кв.221 по плана на гр. Костинброд;
 17. ПРЕУСТРОЙСТВО НА ЦЕХ ЗА БУТЕР ТЕСТО И КОРИ С ХЛАДИЛНИК В ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА, ЗАМРАЗЯВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ПЛОДОВЕ в УПИ ХХХ , кв. 221 гр. Костинброд;
 18. СКЛАД ЗА СУРОВИНИ КЪМ СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ в гр. Костинброд, УПИ ІІІ, кв. 208;
 19. СКЛАДОВО – ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА с административна част, кафе–сладкарница, електро - и железарска работилници с местонахождение: УПИ VІІ-849, кв. 46а, местност “Герман”, район “Панчарево”, гр. София;

 

 и други

 

 ІІ. УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР:

 1. КЕНАР ЕООД” - ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА САЛАТИ, ГОТОВИ ХРАНИ И КОНСЕРВИ в землището на с.Опицвет, м.”Блато”, община “Костинброд”, област Софийска – застроена площ 12 000м2;
 2. РОЛПЛАСТ ГРУП” АД - ПРОИЗВОДСТВЕНО-СКЛАДОВ КОМПЛЕКС, местонахождение: имот 026075 в землището на гр.Костинброд – застроена площ 43 000 м2;
 3. МЛЕКОПРЕРАБОТВАТЕЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ /производство на сладоледи JimmyІs/” УПИ ІІ № 3591, 3593, кв. 239 по плана на гр. Костинброд, Община Костинброд с подобекти:”Сграда А - производствено - административна сграда” - РЗП е 2600 м2; ”Сграда Д - КПП”; Помпена станция ;Уличен водопровод между ул. “Ф. Тотю” и ул. между О.Т. № 642 и О.Т. №636 по полски път № 000087 за УПИ ІІ3541,3543, кв. №239;Пречиствателна станция за отпадъчни води от млекопреработвателно предприятие; Канализационен колектор за отпадни води от млекопреработвателно предприятие;
 4. КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ” АД - НОВА ПРОИЗВОДСТВЕНА ЛИНИЯ във Фабрика за шоколадови изделия, гр. Своге /подобект: производствена сграда и складова сграда/ с местонахождение: УПИ І - за НПК “Република” – имот пл. № 42 от кв. 35 по подробния устройствен план /ПУП/ на гр. Своге, Софийска област
 5. КРАФТ ФУУДС БЪЛГАРИЯ” АД – СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЩАДКА за поставяне на метални съдове с шоколадова маса във “Фабрика за шоколадови изделия “ с местонахождение: УПИ І - за НПК “Република” – имот пл. № 42 от кв. 35 по подробния устройствен план /ПУП/ на гр. Своге, Софийска област
 6. ЗАВОД ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВЕЛПАПЕ И АМБАЛАЖ” с местонахождение: УПИ VI”ОСП, стоп. дейност”, кв. 232 по плана на гр. Костинброд, община Костинброд;
 7. УНИТРЕЙД – БГ” ООД - ЦЕХ за третиране /сортиране, сепариране и балиране/ на картонени, хартиени, пластмасови и метални отпадъци с пропуск, кантар и битови с местонахождение: УПИ І - 015169, кв.13 по плана на кв. ”Девети септември”, гр.Божурище, Област Софийска
 8. НЮ ОЙЛ” - ЦЕХ ЗА РАФИНИРАНЕ НА РАСТИТЕЛНИ МАСЛА, УПИ ІV-2482, кв. № 230а по плана на гр. Костинброд, община Костинброд, ул. “Славянска” № 2– РЗП ~ 2200м2 с подобекти: Локално пречиствателно съоръжение,  Котелна централа, Питеен водопровод, Газификация на “Ню Ойл” АД – гр. Костинброд разпределителен газопровод от съществуващ газопровод до котелно
 9. КОКА - КОЛА ХЕЛЕНИК БОТЪЛИНГ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ” АД – НОВ БУТИЛИРАЩ ЗАВОД за безалкохолни напитки и натурални сокове, гр. Костинброд, област Софийска, ул. “Охрид” № 1;
 10. ЛОГИСТИЧНИ ЦЕНТРОВЕ на “КЕНАР” ЕООД в гр. София, гр. Варна, гр. Бургас, гр. Пловдив, гр. Велико Търново, гр. Благоевград;
 11. ФАБРИКА ЗА МАЛОГРАМАЖНА ХАРТИЯ – САНИТЕКС ПЕЙПЪР ПРОДЪКТС” гр. Костинброд, ул. “Ломско шосе” № 1 “В” с подобекти: “Цех за производство на малограмажна хартия, хидропулпер и компресорно” /Вътрешно преустройство на склад в цех за производство на малограмажна хартия/ - ЗП – 1200 м2; “Котелна централа – 4т/ч пара високо налягане; “Пристройка - склад промишлени стоки към съществуващи складове и цех за производство на целулозни санитарни материали” – ЗП – 1100 м2; “Трафопост 1600 кVА – Кабелна линия 20кV”, захранващ “Цех за малограмажна хартия, хидропулпер и компресорно”, гр. Костинброд, ул. “Ломско шосе” № 1 “В”;
 12. Канал за отпадъчни води - напорен тръбопровод в землището на гр. Костинброд по плана на гр. Костинброд област Софийска, находящ се на съществуващи пътища, съгласно план за земеразделяне;
 13. Водопровод - допълнително водоснабдяване от р. Блато за цех за производство на малограмажна хартия с помпена станция, по полски пътища в землището на гр. Костинброд и улици по северните граници на кв.172, кв.189 и кв.190-  “Автокантар 1 х 50 т.”;  Преустройство на съществуващ склад в цех за пакетаж на малограмажна хартия;
 14. ШВЕДСКИ КИБРИТ ПЛАМ БЪЛГАРИЯ” АД гр. Костенец; подобект: Склад готова продукция - линия за производство на брикети и запалки от дървесни отпадъци, сушилно отделение”, п-л І, кв.74, гр. Костенец, ул. “Изгрев” № 1 – РЗП – 2500 м2;
 15. ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ”, УПИ III 652, 653, 661, 752, 753, кв. 3 по плана на гр. София, СО р - н “Връбница” намиращ се на м. “Мрамор - стопански двор” – РЗП – 2000м2;
 16. ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ОБЛИЦОВКА НА ПРОФИЛИ И СКЛАДОВА БАЗА к.к.11.55м”; УПИ № V-239,240,725, кв. № 2 по плана на гр. София, м. СПЗ “Слатина-север”, СО район “Слатина” – РЗП ~ 1800м2;
 17. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА РАЗФАСОВКИ, ПОЛУФАБРИКАТИ и ЯСТИЯ ОТ ПИЛЕШКО МЕСО” - “СВС”, находящ се в УПИ ІХ-898, кв.1 м. “Кравеферма д-р Пашов” по плана на с. Чепинци, р-н нови Искър, п-л с площ 4000 м2, ЗП – 2000 м2;
 18. ВИКТОРИЯ – М” - ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРЕРАБОТКА НА МЕСО, поземлен имот №018032, в Землище Костинброд, по плана на гр. Костинброд – ЗП ~ 2500м2 с подобекти: Производствена сграда; Подпорна стена; Външно електро захранване и КТП; Гараж за два товарни автомобила; КПП; Площадково охранително осветление
 19. КЕНАР” ЕООД - ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПОЛУФАБРИКАТИ, с. Петърч, община Костинброд, област Софийска, ЗП – 2721 м2;
 20. КЕНАР” ЕООД - ПОДГОТВИТЕЛЕН ЦЕХ ЗА ПОЛУФАБРИКАТИ И САЛАТИ, п-л ІІ, кв.45, гр. София, бул. “Д. Петков”, р-н Илинден, ЗП ~ 1720 м2;
 21. СВИНЕФЕРМА в ПИ № 000447 и № 034096 в землищата на с. Опицвет и с. Петърч, Община Костинброд - ЗП 12 000м2 с подобекти : Сграда заплождане + нерези; Сграда – доказана бременност; Сграда опрасване; Сграда подрастващи; Сграда - угояване - а; Сграда - угояване - б; Външни връзки – ситуация, площадкова мрежа кабели 1kV; площадкови ВК мрежи.
 22. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА КОНСЕРВИ, УПИ ХІ-3447, кв.208, гр. Костинброд, стопански двор “Шияковци”, РЗП – 1078 м2;
 23. ОЛИНЕЗА” - “СКЛАД ЗА ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ”, местонахождение: УПИ ХХІХ-3467, кв.221 по плана на гр. Костинброд – ЗП ~ 1200м2 ;
 24. СКЛАД ЗА СУРОВИНИ КЪМ СГРАДА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ШОКОЛАДОВИ ИЗДЕЛИЯ в гр. Костинброд, УПИ ІІІ, кв. 208 – ЗП ~ 1000м2;
 25. ДЯДО ЛИБЕНООД - МЛЕКОПРЕРАБОТВАЩО ПРЕДПРЯТИЕ, местонахождение: п-л ІV, кв.102 по плана на гр. Копривщица, бул. “Хаджи Ненчо Дончев Палавеев” № 137;
 26. СКЛАДОВА БАЗА ЗА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ, ПРЕРАБОТКА И ПРЕТОПЯВАНЕ НА ОЛОВЕН СКРАП”, находящ се в УПИ п-л І-за производствена дейност, кв121 по плана на гр. Долна баня, с подобекти: “Масивна двуетажна административна сграда” – РЗП 250 м2; “Масивна производствена сграда” – ЗП – 600 м2; “Масивен склад” – ЗП – 340 м2; “Мачтов трафопост”; Сондажен кладенец и резервоар за противопожарни нужди; Септична яма; Комин с височина 12 м / тръбна метална конструкция/ и секционен филтър с вентилатор;
 27. ЦЕХ ЗА ИЗРАБОТКА НА ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ КИБРИТЕНИ КУТИИ, п-л V, кв.11, стопански двор гр. Костенец, ЗП - 843 м2;
 28. ЦЕХ ЗА ЕТЕРИЧНИ МАСЛА И ДЪРВЕНИ ВЪГЛИЩА” с площ на парцела 2608 м2, с. Боерица, община Ихтиман;
 29. БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ С ВАРНИЦА”, находящ се в УПИ ІХ-1515, кв.136 по плана на гр. Костенец, община Костенец; площ на парцела – 2562 м2; административна сграда към бетонов възел;
 30. ЦЕХ ЗА МЕБЕЛИ” с. Равно поле, община Елин Пелин – ЗП – 1671 м2;
 31. НОВА БРАЗИЛИЯ” - “ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩ СКЛАД ЗА КАШОНИ В ПАКЕТАЖНО ЗА ЗАХАР и др.”, гр. Костинброд, ул. “Ломско шосе” № 101 – ЗП – 187 м2;
 32. СКЛАД С РАБОТИЛНИЦА КЪМ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ ПРЕДПРИЯТИЕ” гр. Пирдоп, ул. “Стоян х. Петров” № 3-5, община Пирдоп – ЗП – 500 м2;
 33. ПРЕУСТРОЙСТВО на част от производствена сграда в ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОЛИЕТИЛЕНОВИ ПЛИКОВЕ”, п-л VІІІ, кв.9, гр. София, м. НПЗ “Искър - юг” - ЗП - 444 м2;
 34. СКЛАД ЗА ПАКЕТИРАНИ ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, СКЛАД ИНВЕНТАР И РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, КАНЦЕЛАРИЯ”, с. Петърч, община Костинброд, област Софийска, ЗП - 2500 м2;
 35. СКЛАД ЗА ПАКЕТИРАНИ ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ”, с. Петърч, община Костинброд, област Софийска, ЗП – 910,55 м2;
 36. СКЛАД ЗА ПАКЕТИРАНО КАФЕ И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ, ГАРАЖ ЗА ЕЛЕКТРОКАРИ, ОФИСИ”, с. Петърч, община Костинброд, област Софийска, ЗП - 480,5 м2;
 37. ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА ЗП – 469.50м2 РЗП – 621.80м2 “ в ПИ №2604, к.л.Г-13-3-А в землището на с.Бистрица, СО район ”Панчарево”, гр.София;
 38. "Производствено - складова сграда за метални палети с административно - битова част" в поземлен имот с идентификатор 48489.2.534 по КК и КР на гр.Монтана, местност "Гламата", гр.Монтана; Възложител :"Палемонтех"ЕООД;